Có 2 kết quả:

quan từquán từ

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng đứng trước một tiếng danh từ, coi như cái mũ đội cho danh từ đó, còn gọi là Mạo từ ( Article ).

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng đứng trước một danh từ, coi như cái mũ đội cho danh từ đó, còn gọi là “mạo từ” (article). Có hai loại: “định quán từ” 定冠詞 (như chữ "the" trong Anh ngữ) và “bất định quán từ” 不定冠詞 (như chữ "a", "an" trong Anh ngữ).