Có 1 kết quả:

oan khúc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Loan khúc, quanh co.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Oan khuất 冤屈.