Có 1 kết quả:

minh phủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Âm phủ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi tối tăm, chỉ cõi chết, cõi âm.