Có 1 kết quả:

minh hội

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hiểu ra một cách âm thầm lặng lẽ, mặc ngộ. ◇Nam sử 南史: “Xuất xử minh hội, tâm trung minh kính, ngộ vật tiện liễu” 出處冥會, 心中明鏡, 遇物便了 (Đào Hoằng Cảnh truyện 陶弘景傳) Ra làm quan hoặc lui về ẩn dật đều lặng biết, lòng như gương sáng, gặp sự liền thấu hiểu ngay.
2. Tâm linh tương thông. ◇Vương An Thạch 王安石: “Thử khả minh hội, nan dĩ ngôn liễu dã” 此可冥會, 難以言了也 (Đáp Tương Dĩnh Thúc thư 答蔣穎叔書) Điều này có thể thông hiểu bằng tâm linh, khó dùng lời nói cho hiểu được.
3. Hiểu thấu huyền lí.
4. Gặp lại nhau sau khi chết. ◇Vương Thao 王韜: “Thế gian sở truyền u hoan minh hội chi sự...” 世間所傳幽歡冥會之事 (Tùng tân tỏa thoại 淞濱瑣話, Lí Diên Canh 李延庚) Những chuyện thế gian truyền tụng như hoan lạc ở chốn u minh hay gặp gỡ sau khi đã chết...

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiểu ngầm.