Có 1 kết quả:

minh mạc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tăm tối. ☆Tương tự: “hôn ám” 昏暗.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tăm tối mênh mông, chỉ cõi chết, cõi âm. Văn tế trận vong tướng sĩ của Nguyễn Văn Thành có câu: » Hồn tráng sĩ biết đâu miền minh mạc, mịt mù gió lốc thổi dấu tha hương «.

Một số bài thơ có sử dụng