Có 1 kết quả:

đông tiết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mùa đông.
2. Tức tiết “đông chí” 冬至.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tức tiết Đông chí.

Một số bài thơ có sử dụng