Có 1 kết quả:

băng đống

1/1

băng đống

phồn thể

Từ điển phổ thông

đóng băng, đông cứng

Một số bài thơ có sử dụng