Có 1 kết quả:

băng trường

1/1

băng trường

giản thể

Từ điển phổ thông

sân trượt băng