Có 2 kết quả:

băng hồbăng hồ

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bình đựng băng, chỉ tấm lòng trong sạch — Tên hiệu của Trần Nguyên Đán, văn gia đời Trần. Xem thêm vần Đán.

Một số bài thơ có sử dụng