Có 1 kết quả:

băng hí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trò chơi trượt tuyết. § Cũng viết là “băng hi” 冰嬉.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trò chơi trượt tuyết.