Có 1 kết quả:

băng tinh

1/1

băng tinh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tinh thể băng