Có 1 kết quả:

băng điểm

1/1

băng điểm

giản thể

Từ điển phổ thông

điểm đông, nhiệt độ đóng băng