Có 1 kết quả:

băng phiến

1/1

băng phiến

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

băng phiến

Từ điển trích dẫn

1. Tên một thứ dược phẩm có mùi thơm hắc, làm bằng nhựa cây “long não hương” 龍腦香. § Còn gọi là “long não” 龍腦, “bà la hương” 婆羅香, “mai phiến” 梅片, “thụy não” 瑞腦.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ dược phẩm có mùi thơm hắc, làm bằng nhựa cây Long não hương. Còn gọi là Long não.