Có 1 kết quả:

băng cầu

1/1

băng cầu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

môn hốc-cây