Có 1 kết quả:

băng diếu

1/1

băng diếu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhà băng