Có 1 kết quả:

băng cao

1/1

băng cao

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kem que, que kem