Có 1 kết quả:

băng hoàn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lụa trắng tinh.
2. Mượn chỉ quạt tròn làm bằng lụa trắng mịn. ◇Diệp Hiến Tổ 葉憲祖: “Na thì thông thông bất cập tả thư, chỉ lưu hạ hoàn phiến nhất diện. Biểu tương tư vị tả loan tiên, bả băng hoàn lưu phó đa tài” 那時匆匆不及寫書, 只留下紈扇一面. 表相思未寫鸞箋, 把冰紈留付多才 (Yêu đào hoàn phiến 夭桃紈扇) Lúc vội vàng không kịp viết thư, chỉ để lại quạt lụa một tấm. Tỏ lòng nhớ nhau chưa viết tờ hoa tiên, lấy quạt tròn trao bậc anh tài.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lụa trắng tinh.