Có 1 kết quả:

băng cơ ngọc cốt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp. § Cũng nói là “băng cơ ngọc thể” 冰肌玉體.
2. Hình dung đóa hoa đẹp và chịu được lạnh. ◇Tỉnh thế hằng ngôn 醒世恆言: “Thủy tiên băng cơ ngọc cốt, Mẫu đan quốc sắc thiên hương” 水仙冰肌玉骨, 牡丹國色天香 (Quán viên tẩu vãn phùng tiên nữ 灌園叟晚逢仙女).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp. Cũng nói là Băng cơ ngọc thể 玉 體.

Một số bài thơ có sử dụng