Có 1 kết quả:

băng luân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Các vòng băng, tức mặt trăng.

Một số bài thơ có sử dụng