Có 1 kết quả:

băng kính

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nước sông đóng băng, trong sáng như gương.
2. Chỉ ánh sáng trăng.
3. Chỉ tròng mắt sáng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm gươm lạnh, tức mặt trăng.