Có 1 kết quả:

dã tràng

1/1

dã tràng

phồn thể

Từ điển phổ thông

con dã tràng