Có 1 kết quả:

lãnh tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lòng dạ lạnh lùng, không cao hứng, tha thiết chi cả. ☆Tương tự: “hàn tâm” 寒心.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ lạnh lùng, chẳng muốn gì.