Có 1 kết quả:

lãnh chiến

1/1

lãnh chiến

giản thể

Từ điển phổ thông

chiến tranh lạnh