Có 1 kết quả:

lãnh tiết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên khác của tiết “hàn thực” 寒食.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiết Hàn thực.