Có 1 kết quả:

chuẩn uý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cấp bậc trong quân đội, ở dưới cấp Thiếu uý.