Có 1 kết quả:

lương hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bạn mát mẻ, tức cái quạt.