Có 1 kết quả:

điêu lạc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Héo rụng. ☆Tương tự: “điêu linh” 凋零.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Héo rụng.

Một số bài thơ có sử dụng