Có 1 kết quả:

lăng nhục

1/1

lăng nhục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ức hiếp, làm nhục

Một số bài thơ có sử dụng