Có 1 kết quả:

lẫm liệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lạnh buốt, lạnh thấu xương.
2. Oai nghiêm, làm cho người phải kính sợ.

Một số bài thơ có sử dụng