Có 1 kết quả:

ngưng vũ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một cách gọi chữ “tuyết” 雪 (vì tuyết do nước gặp lạnh biến thành).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tuyết rơi. Mưa tuyết.