Có 1 kết quả:

kỷ cá

1/1

kỷ cá

giản thể

Từ điển phổ thông

một vài, vài