Có 1 kết quả:

phàm thị

1/1

phàm thị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tất cả, toàn bộ

Một số bài thơ có sử dụng