Có 1 kết quả:

phàm dân

1/1

phàm dân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dân thường, dân đen

Từ điển trích dẫn

1. Người thường, thường nhân.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người thường, không có chức tước. Cũng như: Thường dân.

Một số bài thơ có sử dụng