Có 1 kết quả:

hung thần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thần hung ác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông thần hại người.

Một số bài thơ có sử dụng