Có 1 kết quả:

hung táng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc chôn cất người chết ( ba năm sau cải táng thì gọi là Cát táng ).