Có 1 kết quả:

xuất luân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt khỏi người xung quanh.

Một số bài thơ có sử dụng