Có 1 kết quả:

xuất luân chi tài

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người tài năng xuất chúng.