Có 1 kết quả:

xuất nhập cảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem hàng hoá trong nước ra bán ở nước ngoài, và mua hàng hoá nước ngoài vào bán trong nước.