Có 1 kết quả:

xuất phát

1/1

xuất phát

giản thể

Từ điển phổ thông

xuất phát