Có 1 kết quả:

xuất sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ra làm quan.

Một số bài thơ có sử dụng