Có 1 kết quả:

xuất giá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thả cung nữ ra khỏi cung cho phép đi lấy chồng.
2. Con gái đi lấy chồng. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Như kim thập thất tuế, các dạng đích giá trang đô tề bị liễu, minh niên tựu xuất giá” 如今十七歲, 各樣的嫁妝都齊備了, 明年就出嫁 (Đệ thập cửu hồi) Năm nay (chị ấy) mười bảy tuổi, các đồ tư trang đã sắm đủ cả, sang năm sẽ đi lấy chồng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi lấy chồng, ra khỏi nhà mình để về nhà chồng.

Một số bài thơ có sử dụng