Có 1 kết quả:

xuất chinh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ra đi đánh trận bên ngoài.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ra đánh giặc ở nơi xa. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc : » Chín lần gươm báu trao tay, nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh «.

Một số bài thơ có sử dụng