Có 1 kết quả:

xuất quỹ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy tiền trong tủ ra để dùng vào việc.