Có 1 kết quả:

xuất bản

1/1

xuất bản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xuất bản

Từ điển trích dẫn

1. In thành sách báo để phát hành.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

In ra thành sách vở giấy tờ.