Có 1 kết quả:

xuất ngục

1/1

xuất ngục

giản thể

Từ điển phổ thông

xuất ngục, ra tù