Có 1 kết quả:

xuất ngục

1/1

xuất ngục

phồn thể

Từ điển phổ thông

xuất ngục, ra tù

Một số bài thơ có sử dụng