Có 1 kết quả:

xuất hiện

1/1

xuất hiện

giản thể

Từ điển phổ thông

xuất hiện, hiện ra