Có 1 kết quả:

xuất quỷ nhập thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ra thì như ma, vào thì như thần, ý nói tài giỏi lắm, không lường được.