Có 1 kết quả:

xuất loại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt lên trên mọi thứ cùng loài, ý nói giỏi hơn hết những người xung quanh.