Có 1 kết quả:

kích bại

1/1

kích bại

giản thể

Từ điển phổ thông

đánh bại, chiến thắng